KuiperCompagnonsVUGSSarphati04_th.jpg
inhousedagVUGSSarphati03_th.jpg
inhousedagVUGSSarphati01_th.jpg
Mar. '17

Toekomstige planologen en sociaalgeografen denken mee over de nationale Omgevingsvisie

Op dinsdag 21 februari 2017 brachten zo’n 40 studenten Sociale geografie & Planologie van studievereniging V.U.G.S. (Universiteit Utrecht) en Sarphati (Universiteit van Amsterdam) een bezoek aan KuiperCompagnons. De studenten maakten kennis met de verschillende disciplines binnen het bureau en projecten waarin KuiperCompagnons bij betrokken is. Ook kregen de studenten een korte rondleiding door de Van Nelle Fabriek. Presentaties over de Omgevingswet, Haikou (China) en de Malburgse Stadsoverlaat (Arnhem) werden enthousiast ontvangen en beantwoord met geïnteresseerde vragen.

Nadenken over de toekomst van Nederland
De studenten werden ook zelf aan het werk gezet en mochten meedenken over de toekomst van Nederland. In vijf groepen gaven de studenten door het noemen van kernkwaliteiten, trends en ontwikkelingen en oplossingsrichtingen een aanzet tot de ‘nationale omgevingsvisie’, die er in 2019 ook echt gaat komen. Met de toekomstschets VergezichtNL, die resulteerde uit het ‘100 jaar KuiperCompagnons evenement’, op de achtergrond gingen de studenten ijverig aan de slag.

Als eerste kwamen de kernkwaliteiten aan bod. De Nederlandse mainports, de kenniseconomie en innovatiedrang, met name in het watermanagement, werden door de studenten als belangrijke kwaliteiten genoemd. Ook kwamen de sterke planningscultuur, de internationaal hoog aangeschreven ruimtelijke ordening en het poldermodel naar voren als kernkwaliteiten van Nederland.

De scheiding tussen stad en platteland werd zowel als een kwaliteit als een aandachtspunt genoemd. De natuurlijke en recreatieve kwaliteiten dienen behouden te blijven, terwijl de groeiende demografische en sociaaleconomische verschillen tussen stad en platteland een belangrijk vraagstuk vormen.
Volgens de studenten zijn de klimaatverandering, demografische krimp en vergrijzing de belangrijkste trends die in de toekomst ‘getackeld’ moeten worden. Ook kwam de leegstand van winkel- en bedrijfspanden en infrastructurele problematiek ter sprake als belangrijke vraagstukken.

Oplossingsrichtingen
Vervolgens dachten de studenten na over mogelijke oplossingsrichtingen, het meest uitdagende onderdeel. Ondanks de beperkte tijd die hiervoor was, waren de studenten in staat om een aantal interessante en uitdagende oplossingsrichtingen aan te stippen.

Zo pleitten de studenten bijvoorbeeld voor het investeren in hernieuwbare energie, met het oog op de toekomst is dit de meest duurzame en misschien ook wel een noodzakelijke oplossing. Verder kan investeren in openbaar vervoer volgens de studenten een oplossing bieden voor de genoemde vraagstukken klimaatverandering en infrastructurele problematiek. Focus op openbaar vervoer kan het autogebruik, en dus de uitstoot van broeikasgassen, verminderen en kan tegelijkertijd het hoofd bieden aan infrastructurele problematiek, zoals files en de beperkte ruimte om het wegennet verder uit te breiden. Het mes snijdt op die manier dus aan twee kanten.

Die beperkte ruimte in Nederland kan volgens de studenten dan ook efficiënter benut worden. Met een Nederland dat steeds voller wordt en het landelijk gebied als een van de kernkwaliteiten vinden de studenten het belangrijk dat hier aandacht aan besteedt wordt. Inbreiding en transformatie spelen hier volgens hen een belangrijke rol in.

Daarnaast noemden de studenten de mainports als kwaliteiten van Nederland, maar onderstreepten zij ook het belang van de plattelandsregio’s. Door te investeren in de aantrekkelijkheid van plattelandsregio’s en steun te bieden initiatieven kan volgens de studenten de schade van krimp worden beperkt. Als laatste riepen de studenten de overheid op om meer naar de burger te luisteren en meer integraal en bottom-up te werken. De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies bieden volgens de studenten een mooi kader om dit te realiseren.

Kortom, als het aan de studenten ligt wordt Nederland de komende jaren volledig duurzaam, creëren we uitdagende oplossingen om efficiënt om te gaan met de beperkte ruimte en investeren we in de kwaliteiten die zowel het open karakter van het platteland als de stedelijke dichtheid te bieden heeft.

Al met al was het dan ook een erg leuke en interessante ontmoeting. De Utrechtse en Amsterdamse geografen en planologen in spé maakten kennis met KuiperCompagnons en de Omgevingswet en KuiperCompagnons kreeg een inkijkje in de visie van de toekomstige geografen en planologen op de toekomst van Nederland. Een geslaagde dag, die werd afgesloten met een gezellige borrel.

Foto’s zijn gemaakt door Meera Dercksen.